analysis and consulting

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt, zadání potenciálního klienta podrobujeme kritické analýze co do skutečných potřeb. Nezřídka se setkáváme se zadáním, které je zaměřeno na řešení důsledků nikoliv samotné příčiny úzkého místa. Naši snahou je poskytnout klientům koncepční řešení, které podpoří jejich budoucí růst. Navrhujeme řešení, které je nezávislé a netendenční.

Prvním krokem je diskuze s klientem nad strategií společnosti, abychom stanovili budoucí požadavky, které musí výrobně-logistický systém splňovat v dlouhodobém horizontu.

Cílem je zpravidla zlepšení služeb zákazníkům, typickými požadavky je zkrácení lhůty dodání a zvýšení spolehlivosti jednotlivých dodávek zboží a výrobků, rozšíření portfolia a rozšíření distribučních kanálů, které může zákazník využít pro objednání a doručení zboží.

VSTUPNÍ ANALÝZA

Vstupní analýza začíná mapováním klíčových procesů, obvykle průchodu zakázky společnosti (order to cash). Při interview se zaměstnanci od nejnižších pozic pro vrcholový management sestavujeme skutečný procesní model společnosti. Výstupem analýzy je identifikace silných stránek, zdrojů plýtvání a potenciálních úzkých míst. V rámci vstupní analýzy je realizována prostorová analýza, za účelem optimalizace materiálových toků a reorganizace prostorového uspořádání skladů pro navýšení skladové kapacity či zvýšení průtoku skladem.

DATOVÁ A NÁKLADOVÁ ANALÝZA

Navazujícím krokem je datová a nákladová analýza, jejímž cílem je:

 • Vyčíslení potenciálních přínosů z minimalizace plýtvání a odstranění úzkých míst (segmentace zásob).
 • Stanovení budoucích požadavků na logistiku či výrobu (skladová kapacita, počet vychystávacích míst, minimální průtok skladem …).
 • Diference procesních požadavků zpracování objednávky na základě zvyklostí zákazníků či distribučního kanálu. Typickým příkladem je odlišnost přípravy zákaznických objednávek pro Eshop oproti závozům kamenných prodejen či poboček.
 • Definice současného nákladového modelu logistiky nebo dodavatelsko-odběratelského řetězce.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Po posouzení aktuálního stavu a stanovení budoucích požadavků jsou sestaveny aplikovatelné varianty řešení. Jednotlivé varianty se liší technologicky, výši investic a provozními náklady, průtokem či skladovou kapacitou.

Varianty řešení jsou mezi sebou následně porovnány a je doporučena varianta, která má optimální náklady a pokrývá budoucí požadavky. Pro vítěznou variantu je připraven detailní termínový plán realizace včetně výkresové dokumentace a akční plánů optimalizace.

LOGISTICKÉ STUDIE

Změření logistických studií vychází z požadavku našich klientů. Nejčastěji je logistická studie zaměřena na:

 • Návrhy technologického vybavení skladů pro zajištění skladové kapacity a požadovaného průtoku systémem pro střednědobý horizont.
 • Návrhy nejvýhodnějšího rozšíření skladů a výroby v rámci současného areálu nebo návrh nejvýhodnějšího využití pozemku včetně dopravní obsluhy.
 • Proveditelnost implementace čárových kódů nebo RFID tagů pro skladové a logistické procesy.
 • Prověření proveditelnosti automatizace manipulace – dopravníky, třídící a balící technologie.
 • Zvýšení produktivity práce.
 • Optimalizace řízení zásob a nákupu výrobků a zboží.
 • Optimalizace manipulační techniky.

Výstupem logistických studií je zpravidla:

 • Detailní návrh optimalizace výrobně logistického systému a procesů.
 • Kalkulace návratnosti proveditelných variant řešení.
 • Výkresová dokumentace regálového vybavení včetně výškového členění.
 • Cenová nabídka manipulační techniky.
 • Zastavovací studie rozšíření stávajících výrobně-skladovacích kapacit nebo využití pozemků včetně organizace dopravy.
 • Termínový plán realizace (etapizace).

slogan

LOGIAN - KDYŽ TO MÁ MÍT HLAVU A PATU